Kvalitātes un pārtikas drošības politika

       

 

MŪSU VĪZIJA: visā pasaulē redzēt garšīgākos, kvalitatīvākos un drošākos aukstumā žāvētos mūsu pārtikas produktus.

MŪSU MĒRĶIS: Kļūt par uzticamāko aukstumā žāvētās pārtikas piegādātāju, katru dienu uzlabojot kvalitāti, veidojot ilgtermiņa attiecības, iekarojot jaunus tirgus, reaģējot uz tirgus izmaiņām un klientu vēlmēm.


TIECOTIES UZ ŠO MĒRĶI, MŪSU GALVENIE UZDEVUMI:


Īstenot darbību saskaņā ar Latvijas Republikas prasībām, Eiropas Savienības tiesību aktiem un citiem noteikumiem, kas attiecas uz uzņēmuma darbības jomu un nodrošina to ievērošanu.
Sistemātiski uzlabot vadības sistēmu, lai tā atbilstu starptautiskajiem pārtikas drošības standartiem ISO 22000 un uzlabotu tās efektivitāti.
Nodrošināt uzņēmuma ražošanas drošību visā piegādes ķēdē (sākot no izejvielu pieņemšanas līdz galaprodukta piegādei patērētājam), atbildīgu piegādātāju izvēli un visu biznesa procesu augstu kvalitāti.
Pastāvīgi uzlabot produktu kvalitāti, pilnveidojot ražošanas tehnoloģijas un inovācijas.
Sistemātiski paaugstināt darbinieku kvalifikāciju visos līmeņos pārtikas drošības jomā, uzlabot viņu prasmes, veicināt talantu un pašizpausmes realizāciju, attīstīt izpratni un atbildību par produktu drošību.
Veicināt abpusēji izdevīgas ilgtermiņa attiecības ar esošajiem un nākotnes uzņēmuma klientiem, pelnīt viņu uzticību un lojalitāti, atbildīgi reaģējot uz viņu vajadzībām un cerībām.UAB „Geld Baltic“ VADĪBA APŅEMAS:

Veikt globālu kvalitātes un pārtikas drošības politiku uzņēmumā, mobilizējot un apzināti iesaistot darbiniekus šajā procesā.
Veicināt citas ieinteresētās personas (patērētājus, klientus, piegādātājus, biznesa partnerus) iesaistīties kvalitātes un pārtikas drošības politikas īstenošanā.
Nodrošināt nepieciešamos un pietiekamus resursus kvalitātes un pārtikas drošības politikas īstenošanai.
Nodrošināt nepārtrauktu darbinieku attīstību un kvalifikācijas celšanas nosacījumus un motivēt tos pilnveidot savu darbību. Atzīt katras puses ieguldījumu uzņēmuma veiksmīgajā darbā.
Attīstīt katra darbinieka atbildību par pārtikas drošību, produktu kvalitāti un sava darba izpildi.
Nodrošināt kvalitātes un pārtikas drošības politikas nozīmīgumu, katru gadu izvērtējot to, pārskatot tajā izklāstītos mērķus un uzdevumus.

UAB „Geld Baltic” vadība apņemas īstenot šo kvalitātes un pārtikas drošības politiku un aicina visus darbiniekus un ieinteresētās puses koncentrēt savus centienus tās īstenošanai.


Kvalitātes un pārtikas drošības pārvaldības sistēmas darbības joma

UAB "Geld Baltic" Supergarden ražo aukstumā žāvētas (liofilizētas) ogas, augļus, dārzeņus un citus produktus, mums ir sava vīzija, misija, vērtības, uzņēmuma stratēģiskais virziens, kvalitātes un pārtikas drošības politika, kvalitātes un pārtikas drošības vadības sistēma aptver visu uzņēmuma darbību, visus procesus, ražojamos produktus.


Standartu ziņā:

Kvalitātes un pārtikas drošības vadības sistēma (KPDVS) atbilst HACCP prasībām, ISO 22000: 2005. Nepieļaujam nekādus izņēmumus standarta prasībām.


Uzņēmuma nodaļas un ražošanas vietu ziņā:

Kvalitātes un pārtikas drošības vadības sistēma ir spēkā visās uzņēmuma struktūrvienībās un nodaļās.


Darbības ziņā:

Aukstumā žāvētu (liofilizētu) ogu, augļu un dārzeņu ražošana:
1.3.1. KPDVS principu piemērošana visos procesos.
1.3.2. Apņemoties nepārtraukti piegādāt drošus, augstas kvalitātes produktus, kas atbilst klientu prasībām;
1.3.3. Nepārtraukta KPDVS uzlabošana lietotāju apmierinātībai.


Mūsu viedoklis par ieinteresētajām pusēm: klienti, piegādātāji, kontrolējošās institūcijas - tiek iepazītas visu cerības un vajadzības, un mēs cenšamies caurredzami vadīt mūsu darbu, būt abpusēji viens otram izdevīgi. Lai sasniegtu mūsu mērķus, mēs sadarbojamies ar ieinteresētajām personām: klientiem, piegādātājiem, kontrolējošām institūcijām, atspoguļojam rezultātus akcionāriem un uzņēmuma vadībai. Visus iesaistām pasūtījumu ražošanas vērtības radīšanā. Mēs izturamies atbildīgi pret dabu, vidi, nodrošinot darba drošību un veselību mūsu darbiniekiem. Mēs ievērojam visas juridiskās un citas normatīvās prasības.

Biļetens

Esi pirmais, kurš uzzina jaunumus